Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5
Veerhaven 3-5

Veerhaven 3-5

BRESKENS

verkocht bij inschrijving

Contact met de makelaar

Omschrijving

Verkoop bij inschrijving recht van erfpacht / recht van opstal
Veerhaven 3 te Breskens: voormalige terminal van de Provinciale Stoomboot Diensten (PSD). De opstal bestaat uit 2 bouwlagen (het inmeten dient nog plaats te vinden en deze gegevens worden later in de dataroom opgenomen). De opstal is tot en met 2 juni 2024 verhuurd aan een biologische koffie en thee schenkerij die tevens workshops et cetera organiseert. De huidige huurprijs bedraagt € 600,- per maand exclusief BTW. Met de huurder worden de kosten van het gebruik van de nutsvoorzieningen achteraf verrekend. Het perceel heeft een afmeting van 4.350 m².

Verkoop bij inschrijving recht van erfpacht
Veerhaven 5 te Breskens: voormalige PSD verkeerstoren. Dit is een opstal gerealiseerd in 3 bouwlagen (het inmeten dient nog plaats te vinden en deze gegevens worden later in de dataroom opgenomen). De ruimte is tot eind oktober 2021 in gebruik bij verkoper. De datum van oplevering aan de nieuwe eigenaar zal zijn 1 november 2021. Het perceel heeft een afmeting van 540 m².

Beide objecten zijn gelegen aan het Veerplein dat dient als vertrek- en aankomstplek van de Westerschelde Ferry (WSF).

De objecten worden verkocht als één geheel en niet separaat. Inschrijven voor een gedeelte van dit traject of een variant indienen is niet toegestaan.

Introductie
De Provinciale Stoomboot Diensten (PSD) werden in 2003 opgeheven. De PSD verzorgde de
(auto-) veerdiensten in Zeeland, maar door de aanleg van de Westerscheldetunnel werden deze diensten overbodig (zie www.psdnet.nl).
Namens de eigenaar, de Provincie Zeeland, heeft Synchro de opdracht gekregen om de voormalige PSD objecten in Breskens te verkopen in de huidige staat.
Aanleiding voor de verkoop van beide gebouwen en het erfpachtrecht is tweeledig. Enerzijds is het beleid van de Provincie Zeeland gericht op het afstoten van gebouwen die geen verdere overheid gerelateerde functionaliteit dienen; anderzijds ziet de Provincie Zeeland met de verkoop van deze beeldbepalende gebouwen op deze locatie kansen voor een kwaliteitsslag met (maatschappelijke en economische) meerwaarde van de gebouwen, het Veerplein én het daar omliggende gebied.
De verkoop zal plaats vinden via een openbare onderhandse inschrijving. Gegadigden zijn gehouden, naast een bieding, een plan/voornemen/idee over het door hen voorgenomen gebruik in te dienen. Deze zullen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit de Provincie Zeeland, de gemeente Sluis, Waterschap Scheldestromen en Westerschelde Ferry BV. Deze commissie zal Gedeputeerde Staten adviseren. De hoogte van de bieding is aldus niet enkel leidend voor een eventuele gunning door verkoper. Alle voorwaarden van deze inschrijving komen verderop aan bod en kunt u terug vinden in de speciaal voor deze objecten ingerichte digitale dataroom.

Vloeroppervlakten -circa en indicatief-
Veerhaven 3: circa 742 m² in 3 bouwlagen.

Veerhaven 5: circa 193 m² in 3 bouwlagen.

Voornoemde m² zijn ter plaatse ingemeten en de meetrapportages zijn opgenomen in de dataroom. Verkoper en verkopend makelaar zijn nadrukkelijk niet aansprakelijk indien de feitelijke m² afwijken. Er vindt geen verrekening plaats t.a.v. meer-/minder m².

Beknopte omschrijving van de opstallen
Veerhaven 3:
Een van metselbaksteen en beton opgetrokken gebouw met kunststof en houten kozijnen met enkel en isolerend glas. Betonnen vloeren. Het platte dak is gedekt met bitumen. De verwarming geschiedt door drie hete luchtheaters en radiatoren, die “gevoed” worden door middel van twee ketels (merk Remeha) uit 2009.

Veerhaven 5:
Een van metselbaksteen opgetrokken gebouw met betonvloeren en platte daken gedekt met bitumen, met stalen en houten kozijnen met dubbel glas. Deels gemetselde scheidingswanden, systeemplafonds. De verwarming geschiedt door centrale verwarming via radiatoren, die “gevoed” worden door middel van een CV ketel uit 2008 (Nefit combiketel) Voorts zijn twee vaste airco’s aanwezig (1996 en 2008).

Grondstatus
Beide percelen zijn eigendom van het Waterschap Scheldestromen (bloot eigenaar). De opstallen worden verkocht inclusief het bijbehorende recht van erfpacht / recht van opstal.

Recht van erfpacht / opstalrecht Veerhaven 3
Het erfpachtrecht is verleend voor de periode 4 november 2011 tot en met 31 december 2041. De canon bedraagt nu € 1.095,00 per jaar. Voorts wordt in dit verband verwezen naar de akte van erfpachtuitgifte met algemene voorwaarden erfpacht 2011 die beiden zijn opgenomen in de dataroom.

Recht van erfpacht Veerhaven 5
Aan de Provincie is nog door de vorige eigenaar, de Staat der Nederlanden, in 2007 een erfpachtrecht verleend, van 1 november 2007 tot en met 31 oktober 2032. De canon bedraagt nu
€ 1.160,-- per jaar. Een concept-erfpachtovereenkomst is opgenomen in de dataroom.

Huidig gebruik
Veerhaven 3: verhuurd tot en met 2 juni 2024. Huidige huurprijs is € 600,- per maand exclusief BTW. Met de huurder worden de kosten voor het gebruik van de nutsvoorzieningen achteraf verrekend.
Veerhaven 5: tot uiterlijk 1 november 2021 in gebruik bij de Provincie Zeeland of haar gelieerde diensten. Het gebruik is om niet. De kosten van klein en dagelijks onderhoud zijn voor rekening van de verkoper. De eigenaarslasten en premie opstalverzekering, alsmede de kosten van groot onderhoud komen vanaf de eigendomsoverdracht, datum passeren notariële akte, voor rekening van koper.

Bodem
Verkoper heeft geen reden om aan te nemen dat de onroerende zaak is verontreinigd en heeft om die reden afgezien van het verrichten van bodemonderzoek.

Asbest
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. De asbestinventarisatierapportage type A van SGS met rapportnummer PKO/R-ASBSP/10/000007-03 van 29 november 2010 is in te zien in de dataroom. De conclusie van dit onderzoek is dat de lekdorpels t.p.v. de gevels van beide objecten en het pakkingmateriaal van de voormalige aggregaatruimte t.p.v. de opstal Veerhaven 3 asbesthoudend zijn.

Bouwkundige staat
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bouwkundige toestand van het verkochte. De bouwkundige keuringen van beide opstallen zijn opgenomen in de dataroom.

Oplevering
De objecten worden expliciet verkocht en opgeleverd in de huidige staat “as is where is”, in deels verhuurde staat.

Verkoop bij inschrijving/bezichtigingen
U kunt de objecten bezichtigen op de volgende momenten:
9 november 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur
11 november 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur
16 november 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur
17 november 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur.

U dient vooraf bij de makelaar aan te geven wanneer u wilt bezichtigen en u mag gezien het Corona protocol met niet meer dan 2 personen tegelijk komen. Zonder aanmelding vooraf en bij overtreding van het Corona protocol mag de makelaar u de toegang weigeren tot de opstallen.

Verkoper wijst nadrukkelijk op het feit dat tijdens de bezichtiging geen vragen kunnen worden gesteld. De vragen die een belangstellende heeft, kunnen gesteld worden via de mail en zullen beantwoord worden via een zogenaamde Nota van Inlichtingen. Deze Nota wordt opgenomen in de dataroom.

Inschrijvingstermijn
De inschrijving sluit op 31 januari 2021, 12.00 uur en kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend via Veerhaven3en5@zeeland.nl.

Deelname aan de koopprocedure is enkel mogelijk door het doen van een inschrijving. De inschrijving geschiedt door middel van het indienen van diverse documenten die staan beschreven in de Leidraad t.b.v. inschrijvingsprocedure “Verkoop gebouwen Veerhaven 3 en Veerhaven 5 te Breskens”. Deze leidraad is opgenomen in de dataroom.

De verkoper verzendt uiterlijk 14 februari 2021 een ontvangstbevestiging van deelname aan de indieners.

Op uiterlijk 1 april 2021 is het advies van de beoordelingscommissie gereed en zal dit bekend worden gemaakt. Verkoper zal voorts in het kader van de Wet Bibob een onderzoek doen naar de achtergronden van de gegadigde koper (winnaar inschrijvingsprocedure). De gegadigde koper verklaart hieraan volledige medewerking te verlenen. Op 1 juni 2021 dient het voorstel tot gunning in GS waarna bij definitieve gunning op 15 juni 2021 de akte van levering kan worden gepasseerd bij de behandelend notaris.
Biedingen welke niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden
De inschrijvingsvoorwaarden (Leidraad t.b.v. inschrijvingsprocedure “Verkoop gebouwen Veerhaven 3 en Veerhaven 5 te Breskens”) zijn opgesteld door de Provincie Zeeland en zijn terug te vinden in onze dataroom.

Richtprijs
Er wordt geen richtprijs verstrekt. De prijs dient minimaal € 100.000,- te bedragen. Bedragen beneden dit bedrag worden uitgesloten van de procedure.

Inschrijver dient in het projectplan een financiële haalbaarheidstoets met onderbouwing op te nemen waarin de onderbouwing van het idee en de wijze van financieren wordt aangegeven. Dit geldt ook bij inschrijven in een samenwerkingsverband.

De inschrijver is gehouden een totaal bod uit te brengen voor de beide gebouwen samen.

Documenten
Ten behoeve van de due diligence van beide objecten kunt u de inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail: info@synchrobedrijfshuisvesting.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van de objecten vinden. De toegang tot de dataroom wordt uitsluitend verstrekt na contact met ons kantoor en vindt enkel plaats na toestemming van de verkoper.

Disclaimer
Bovenstaande tekst is niet volledig. De volledige projectinformatie is terug te vinden in onze brochure.
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
+ Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Status
verkocht bij inschrijving
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
leisure
Bouwperiode
vanaf 1981 tm 1990

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
4.890 m²

Kantoorruimte

Oppervlakte
935 m²
In units vanaf
935 m²
Luchtbehandelingen
Airco
Verdiepingen
3
Voorzieningen
Inbouwarmaturen, liften, te openen ramen, kabelgoten, systeemplafond, toilet, pantry, verwarming, kamerindeling

Dagrecreatie

Voorzieningen
Horeca aanwezig
Capaciteit
1

Buitenruimte

Ligging
Landelijk gebied

Foto's

Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS
Veerhaven 3-5, BRESKENS